SPRAWDŹ NASZE OKAZJE

Szukaj

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu “Konkurs Dzień Kobiet” - Cool Mama

§ 1

Ogólne postanowienia

1. Organizatorem Konkursu jest Cool Mama Katarzyna Barabasz z siedzibą w Warszawie, 00-349 Warszawa przy ul. Tamka 16/75, (zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).

2. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do konkursu oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynację działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym za:

3.1 bieżący kontakt z uczestnikami Konkursu;

3.2 sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Konkursu

3.3 przestrzeganiem przez uczestników poniższego regulaminu oraz warunków Konkursu.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook/Instagram. Facebook/Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

5. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

6. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu firmowym Cool Mama i POOFI

7. Konkurs skierowany jest do rodziców oraz przyszłych rodziców oczekujący narodzin dziecka.

§ 2

Warunki Konkursu i nagrody

1. Konkurs trwa od dnia 8 marca 2021 r., od momentu opublikowania postu konkursowego na profilu Cool Mama i Poofi w serwisie Facebook i Instagram do 12 marca 2021 roku do godziny 23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook i Instagram. Jednocześnie uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

4. Organizator powoła jury konkursowe, w celu wyłonienia zwycięzców:

W skład jury wchodzą:

1. Katarzyna Barabasz

2. Katarzyna Kowalczyk

3. Katarzyna Kamińska

5. Spośród wszystkich autorów zgłoszeń umieszczonych do 12 marca 2021 roku do godziny 23:59, jury konkursowe wyłoni 3 laureatów, którzy dodali postem konkursowym swoje zgłoszenie i spełnili wszystkie warunki konkursu, o których mowa poniżej.

6. Zadanie konkursowe:
Uczestnik: zaobserwuje każde z dwóch kont Instagramowych organizatorów @poofi_shop_com i @coolmamapl, oznaczy pod postem Konkursowym u jednego lub dwóch Organizatorów, DWIE osoby które chce zaprosić do Konkursu oraz napisze w komentarzu pod postem konkursowym „Co robicie dla samej siebie? Jak wygląda Wasza randka we własnym towarzystwie. Co robicie, aby się ukochać?”

7. Na najciekawsze i najbardziej oryginalne zgłoszenia czekają nagrody – vouchery na zakupy w sklepie coolmama.pl, a także bambusowa koszula nocna firmy Cool Mama oraz poduszka do karmienia na rękę firmy POOFI. Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2021 roku do g. 23:59.

8. Jury konkursu będzie oceniać: kreatywność i oryginalność zgłoszeń.

9. Nagrody w konkursie

9.1. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewidział w sumie 4 nagrody.

10. Wartość nagród :

1 nagroda główna o wartości 149 zł brutto : Koszula nocna bambusowa (do wyboru z rozmiarów od XS do XL i trzech kolorów -czarny, różowy, niebieski) oraz poduszka do karmienia na rękę kolor: popiel o wartości 99 zł brutto.

2 wyróżnienia w postaci zestawu voucherów o wartości 150 zł każdy na zakupy z sklepie coolmama.pl produkty Cool Mama i POOFI.

11. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej stosowną informacją w formie notatki na Facebooku i Instagramie na profilu Cool Mama do dnia 16 marca 2021 roku.

12. Laureaci konkursu zobowiązani są wysłać w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, dane niezbędne do wysyłki nagród do Cool Mama.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez laureata adresu do korespondencji.

14. Nagrody wysyła organizator najpóźniej do 23 marca 2020 r. na wskazany przez zwycięzcę adres.

15. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanej nagrody na gotówkę.

16. Laureat konkursu traci prawo do nagrody w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, ale nie spełnił on warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym § 2, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w konkursie lub nie przysłał danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cool Mama Katarzyna Barabasz z siedzibą w Warszawie, 00-349 Warszawa przy ul. Tamka 75/16, dalej Cool Mama.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane związku z Twoim zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie „Konkurs Dzień Kobiet”. Podstawą przetwarzania przez Cool Mama Twoich danych osobowych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowanie danych laureatów konkursów w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Wyrażoną zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cool Mama będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Cool Mama. Ponadto Cool Mama będzie udostępniać Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Cool Mama będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach konkursu do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, a jeśli nie wycofasz zgody, Cool Mama będzie przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż do czasu zakończenia konkursu. W sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych roszczeń cywilnych wynikających z kwestii przyznania nagrody wygranej w tym konkursie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - UODO, ul. Stawki 2, Warszaw).

§ 4

Postępowanie reklamacyjne dotyczące Konkursu

1. Reklamacje można zgłaszać w trakcie trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia). Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora Cool Mama Katarzyna Barabasz z siedzibą w Warszawie, 00-349 Warszawa przy ul. Tamka 16/75 z dopiskiem "Konkurs Dzień Kobiet”.

2. Wszystkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,

1.2. niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne zdarzenia, których Organizator nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zm.)Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj